วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       494  

   

วิสัยทัศน์ (Vision)

"วิจัย พัฒนา และรับรองพันธุ์ข้าวเพื่อการส่งออกภายในปี 2567 รวมถึงสร้างเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ลดสภาวะโลกร้อน ปี 2567"พันธกิจ (Mission)


1.     ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว

2.     พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง 

3.     พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร 

4.     ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์การแปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 

5.     วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว