บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1732  

นาง ปรารถนา สุขศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

056-019771

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว วิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

056019771

[email protected]

นางสาว มธุรส เกิดเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

056019771

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นางสาว ชวนชม ดีรัศมี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

[email protected]

นาย อนรรฆพล บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

[email protected]

นาง ดวงกมล บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

[email protected]

นางสาว ดวงพร วิธูรจิตต์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

[email protected]

นาย ชัยรัตน์ จันทร์หนู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

[email protected]

นางสาว ชณินพัฒน์ ทองรอด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056019771

[email protected]

นาย ณัฐ ผลอ้อ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056019771

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ


นาง ปาริชาติ อนันท์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

056019771

[email protected]