บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    93  

นาง ปรารถนา สุขศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

056-019771

prathana.s@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว วิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

056019771

wimolruk.p@rice.mail.go.th

นางสาว มธุรส เกิดเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

056019771

mathurot.g@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นางสาว ชวนชม ดีรัศมี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

chuanchom.d@rice.mail.go.th

นาย อนรรฆพล บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

anakkapon.b@rice.mail.go.th

นาง ดวงกมล บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

duangkamon.b@rice.mail.go.th

นางสาว ดวงพร วิธูรจิตต์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

056019771

duangporn.v@rice.mail.go.th

นาย ชัยรัตน์ จันทร์หนู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

056019771

chairat.c@rice.mail.go.th

นางสาว ชณินพัฒน์ ทองรอด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056019771

chonnipa.t@rice.mail.go.th

นางสาว ทิพรัตน์ กลางสำโรง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

056019771

tipparat.k@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ


นาง ปาริชาติ อนันท์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ

056019771

parichat.a@rice.mail.go.th