การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 (29-31 มีนาคม 2564)


   

   

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยในครั้งนี้ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 มีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างในทุกโครงการหรือกิจกรรม ภาคบรรยาย 18 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ 24 เรื่อง โดยมีคณะที่ปรึกษากรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว นักวิชาการ – เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจ จำนวน 130 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งคาดหวังว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ และปรับใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ต่อไป