รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 ตุลาคม 2563)


   

   

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โดยมีนางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน สรุปภาพรวมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 และชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนหารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป