ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    621  

   

เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 เปิดทำการเป็น สถานีขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท สังกัดกองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2501 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองข้าวชัยนาท 


ปี พ.ศ. 2515 กรมการข้าวได้ยุบเลิกรวมเข้ากับกรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท จึงไปสังกัดอยู่กับกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2525 มีการปรับเปลี่ยนกองการข้าวเป็นสถาบันวิจัยข้าว ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

ปี พ.ศ. 2545  สถานีทดลองข้าวชัยนาท เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2546 เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท 

ปี พ.ศ. 2549 มีประกาศจัดตั้ง กรมการข้าว อีกครั้ง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท จึงยกฐานะเป็น ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ปี พ.ศ. 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ปรับเป็น กองวิจัยและพัฒนาข้าว ทำให้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อยู่ภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มาจนถึงปัจจุบัน