ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    59  

   

v  เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 เปิดทำการเป็น สถานีขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท สังกัดกองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2501 

v  ต่อมาในปีพ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองข้าวชัยนาท 

v  ปี พ.ศ. 2515 กรมการข้าวได้ยุบเลิกรวมเข้ากับกรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท จึงไปสังกัดอยู่กับกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร 

v  ปี พ.ศ. 2525 มีการปรับเปลี่ยนกองการข้าวเป็นสถาบันวิจัยข้าว ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

v  ปี พ.ศ. 2545  สถานีทดลองข้าวชัยนาท เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2546 เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท 

v  ปี พ.ศ. 2549 มีประกาศจัดตั้ง กรมการข้าว อีกครั้ง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท จึงยกฐานะเป็น ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

v  ปี พ.ศ. 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ปรับเป็น กองวิจัยและพัฒนาข้าว ทำให้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อยู่ภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มาจนถึงปัจจุบัน