ข่าวสารและกิจกรรม


ประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (02-07-2564)

-

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-07-19 10:36:16

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 (29-31 มีนาคม 2564)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:29:17

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 ตุลาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:19:01

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (24-28 กันยายน 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:09:53

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องซีลสุญญากาศ) ให้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ (15 กันยายน 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:05:37

อ่านต่อ...

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (31 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:02:35

อ่านต่อ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด (28 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:58:41

อ่านต่อ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ (27 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:54:54

อ่านต่อ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ (26 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:51:49

อ่านต่อ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มข้าวปลอดภัยรวมใจชัยนาท (25 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:48:29

อ่านต่อ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ (24 สิงหาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:44:37

อ่านต่อ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก การวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศจากการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก (22-24 กรกฎาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 04:37:45

อ่านต่อ...