โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 S1ss cnt11

Graph 1 Small

10614123 10204587972402043 6223245389810009252 n

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์ 

 

:

:

:

:

:

 

นางปรารถนา   สุขศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

0-5601-9771

10150564 10204587972282040 6277537388517827888 n

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวชวนชม   ดีรัศมี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0-5601-9771

10665702 10204587972162037 4223677868421106756 n

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นายอนรรฆพล   บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0-5601-9771

10671262 10204587973642074 3034622596789611098 n

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

 นางดวงกมล   บุญช่วย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อารักขาข้าว (โรคข้าว)

0-5601-9771

10577021 10204587972802053 948519635200217995 n

 

 ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นายชัยรัตน์   จันทร์หนู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อารักขาข้าว (กีฏวิทยา)

0-5601-9771

10303986 10204587973082060 3786230310298805241 n

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวดวงพร   วิธูรจิตต์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เขตกรรม/เทคโนโลยีการผลิตข้าว

0-5601-9771

219214

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวชณินพัฒน์   ทองรอด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อารักขาข้าว/เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

0-5601-9771

TK

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวทิพรัตน์   กลางสำโรง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว

0-5601-9771

PA

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางปาริชาติ   อนันท์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

0-5601-9771

Wimonlak

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาววิมลลักษณ์   พุ่มพิกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานธุรการและพัสดุ

0-5601-9771

Mathurot2

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

อีเมล์

ชำนาญการด้าน

เบอร์โทรศัพท์

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวมธุรส   เกิดเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเงินและบัญชี

0-5601-9772