PE2560

 

 

newประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ุ6 พฤศจิกายน 2560) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (31 ตุลาคม 2560) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (16 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (4 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (2 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (22 กันยายน 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (GAP) (16 กุมภาพันธ์ 2560)