บทบาทภารกิจ

index

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มเข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร 
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์การแปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

ภาระกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าว

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศรวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว
  2. ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และมาตรฐานพันธุ์ข้าว
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม และคุ้มครองพันธุ์ข้าว
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าว รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว
  8. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาและผู้ประกอบการด้านข้าว
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการข้าวหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

RICE

   R = Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  I = Integrity ยึดมั่นคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  C = Credility มีความน่าเชื่อถือ
  E = Excellence เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ