การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1

ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ

NM BK63 1 1 Medium

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

        วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายอนรรฆพล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 13 ราย

NM BK63 1 2 Medium

NM BK63 1 3 Medium

NM BK63 1 4 Medium

NM BK63 1 5 Medium

NM BK63 1 7 Medium

NM BK63 1 8 Medium

NM BK63 1 9 Medium

NM BK63 1 10 Medium

NM BK63 1 11 Medium

NM BK63 1 12 Medium

NM BK63 1 13 Medium

NM BK63 1 14 Medium

NM BK63 1 15 Medium

NM BK63 1 16 Medium

NM BK63 1 17 Medium

NM BK63 1 18 Medium

NM BK63 1 19 Medium

NM BK63 1 20 Medium