การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2

ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านดอนอุโลก

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

        วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายอนรรฆพล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านดอนอุโลก เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 24 ราย

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 2

DSC03529 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 3

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 4

DSC03533 Medium

DSC03537 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 5

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 6

DSC03526 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 7

DSC03563 Medium

DSC03560 Medium

DSC03561 Medium

DSC03562 Medium

DSC03557 Medium

DSC03538 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 8

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 9

DSC03540 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 10

DSC03542 Medium

DSC03547 Medium

DSC03548 Medium

DSC03549 Medium

DSC03550 Medium

DSC03551 Medium

DSC03552 Medium

DSC03554 Medium

DSC03555 Medium

DSC03559 Medium

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 12

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 13

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 14

ICS2 ORG ICS2 ORG DUL 15