การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2

ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านหนองระกำ

ICS2 ORG NRG 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

        วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายอนรรฆพล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านหนองระกำ เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จำนวน 20 ราย

ICS2 ORG NRG 2

DSC03452 Medium

DSC03453 Medium

DSC03493 Medium

DSC03451 Medium

ICS2 ORG NRG 3

ICS2 ORG NRG 4

DSC03459 Medium

DSC03460 Medium

DSC03465 Medium

ICS2 ORG NRG 5

DSC03498 Medium

DSC03475 Medium

DSC03476 Medium

DSC03477 Medium

DSC03482 Medium

DSC03484 Medium

ICS2 ORG NRG 10

DSC03485 Medium

DSC03462 Medium

DSC03490 Medium

DSC03491 Medium

DSC03497 Medium

DSC03502 Medium

DSC03495 Medium

DSC03488 Medium

ICS2 ORG NRG 8

DSC03489 Medium

ICS2 ORG NRG 6

ICS2 ORG NRG 9

ICS2 ORG NRG 7

 

ICS2 ORG NRG 11

ICS2 ORG NRG 12

ICS2 ORG NRG 13

ICS2 ORG NRG 14

DSC03503 Medium

DSC03499 Medium

DSC03506 Medium

DSC03507 Medium

DSC03473 Medium

ICS2 ORG NRG 15

DSC03516 Medium

DSC03517 Medium

DSC03518 Medium

DSC03520 Medium