จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

Biog Farm 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

        วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ กลางสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงม่วง หมู่ที่ 9 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินชัยนาท และ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2563 ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

Biog Farm 2

Biog Farm 3

Biog Farm 4

Biog Farm 5

Biog Farm 6