จัดส่งเอกสารการรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)ของจังหวัดชัยนาท ปี 2562

ORG CNT 1 Medium

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายอนรรฆพล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการจัดส่งเอกสารการรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว) ของจังหวัดชัยนาท ปี 2562 ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย แบ่งเป็น 1) ขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ แบบต่ออายุ จำนวน 5 แปลง ระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 5 แปลง และ 2) ขอบข่ายการแปรรูปและการคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ จำนวน 1 ราย

ORG CNT 2 Medium

ORG CNT 3 Medium

ORG CNT 4 Medium

ORG CNT 5 Medium

ORG CNT 6 Medium

ORG CNT 7 Medium

ORG CNT 8 Medium

ORG CNT 9 Medium

ORG CNT 10 Medium