งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

Slide3

วันที่ 10 มีนาคม 2563

         วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวชณินพัฒน์  ทองรอด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ ณ กลุ่มพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 100 คน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Slide1

Slide2