PaR.61 Small

การประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว

3-4 ธันวาคม 2561

          3-4 ธันวาคม 2561 - นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว ซึ่งมี นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ในการปลูกพืชร่วมระบบในนาข้าว (Rice-based cropping system) ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยจากหลากหลายสาขาของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก กรมการข้าว ประกอบด้วย กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้อง และ กรมวิชาการเกษตร  ประกอบด้วย สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช ศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 

851886DA 4497 4F62 9858 191923233D66

S 12361735

S 12361736

S 12361739

S 12361737

S 12361738

S 12361745

S 12361755

t.FirstPage