3 12 2018 KAS Small

สยามคูโบต้าร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ทำนาระบบ KAS 3 ธันวาคม 2561

      3 ธันวาคม 2561 - สยามคูโบต้า ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ทำการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพสูงและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ด้วยรถดำนาและรถหยอดข้าว โดยมีนางปรารถนา สุขศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเสวนาและชมการสาธิตทำนาด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว

2018 12 3 a001

2018 12 3 a002

2018 12 3 a003

t.FirstPage