เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

images

ประวัติ

 • เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 เปิดทำการเป็น สถานีขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท สังกัดกองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2501 
 • ต่อมาในปีพ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองข้าวชัยนาท 
 • ปี พ.ศ. 2515 กรมการข้าวได้ยุบเลิกรวมเข้ากับกรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท จึงไปสังกัดอยู่กับกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร 
 • ปี พ.ศ. 2525 มีการปรับเปลี่ยนกองการข้าวเป็นสถาบันวิจัยข้าว ทำให้สถานีทดลองข้าวชัยนาท ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 
 • ปี พ.ศ. 2545  สถานีทดลองข้าวชัยนาท เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2546 เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท 
 • ปี พ.ศ. 2549 มีประกาศจัดตั้ง กรมการข้าว อีกครั้ง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชัยนาท จึงยกฐานะเป็น ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
 • ปี พ.ศ. 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ปรับเป็น กองวิจัยและพัฒนาข้าว ทำให้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อยู่ภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง

     เลขที่ 116 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เส้นรุ้งที่ 15 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเส้นเเวงที่ 100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท 1.5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 196 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 15.5 เมตร

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มี 371 ไร่ แบ่งการใช้ได้ดังนี้

 • พื้นที่บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 95 ไร่
 • พื้นที่ทำการทดลองต่าง ๆ ประมาณ 50 ไร่
 • พื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 170 ไร่
 • พื้นที่ถนน คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และคันกั้นเขตต่าง ๆ ประมาณ 56 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้

 • น้ำชลประทาน จากคลองส่งน้ำธรรมามูล - เขาท่าพระ
 • โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามโนรมย์

ลักษณะดิน

 • เป็นดินเหนียวชุดสระบุรี นครปฐม และนครปฐมไฮเฟส
 • บางส่วนเป็นดินร่วน มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.87-2.39%
 • ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 2.3 -138.5 ส่วนในล้านส่วน
 • และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 50-185 ส่วนในล้านส่วน
 • ความเป็นกรดด่าง 4.9-6.39

สภาพพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

พื้นที่รับผิดชอบ

จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ และจ.อุทัยธานี