งานอื่นๆ

Cover UN LN57

ภาคบรรยาย

O1 ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่น PSL97060-17-CNT-1-2-

O2 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่น PSL05101-93-1-3-2

O3 ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่น PRE04012-20-1-1-1

O4 การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสที่ส่งผลต่อการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในช่อดอกจากจีโนมข้าวลูกผสมและพันธุ์พ่อ-แม่

O5 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

O6 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวจังหวัดเชียงรายและพะเย

O7 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

O8 ความสัมพันธ์ระหว่างการระบาดของโรคข้าวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นาชลประทานจังหวัดชัยนาท

O9 เพลี้ยกระโดด Tagosodes pusanus (Distant): แมลงศัตรูข้าวชนิดใหม่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

O10 การศึกษากลไกความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ดีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

O11 การสร้างแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากข้อมูลการระบาดในจังหวัดชัยนาท

O12 การเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในจังหวัดเชียงรายจากผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

O13 การสำรวจแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บเขตภาคเหนือตอนบน

O14 การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม กขผ1 เชิงพาณิชย์

O15 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความแปรปรวนของลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

O16 การสำรวจและจำแนกพื้นที่ปลูกข้าวไร่และข้าวนาที่สูงเพื่อบ่งชี้สภาวะวิกฤติจากสภาพดินกรด

O17 ข้าวลืมผัว...จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : เทคโนโลยีการผลิตข้าวลืมผัว

O18 ข้าวลืมผัว...จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลืมผัว

O19 ซิวแด:ข้าวเหนียวท้องถิ่น

ภาคแผ่นภาพ

P1 ขาวเจ๊กข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีจังหวัดชัยนาท

P2 การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

P3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาที่สูงในภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 2

P4 การใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองสำหรับเลี้ยงไก่ชน

P5 งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน

P6 ความแตกต่างในความรุนแรงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อการเข้าทำลายพันธุ์ข้าว

P7 อิทธิพลของการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคไหม้คอรวงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 150

P8 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวพื้นที่จังหวัดสระบุรี

P9 ผลของการปลูกพืชหมุนเวียนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวนาขั้นบันได

P10 การประเมินความต้องการธาตุอาหารหลักของข้าวนาขั้นบันไดโดยวิธี Omission Plot Technique

P11 เพิ่มข้าวในยุ้งฉางของชาวบ้านที่ดอยสามหมื่น

P12 ข้าวไร่สายพันธุ์ดีภาคเหนือตอนบน

P13 D44-8 : ข้าวแชมป์โลก 2011ที่น่ารู้จัก

P14 โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

P15 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

P16 งานพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่

P17 กับดักแสงไฟ: เครื่องมือใช้หลีกเลี่ยงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

UN LN covers

UN LN Front

UN LN Pe1

UN LN Pe2

UN LN Po