King9the king 9

WC CntRRC

Doctor8

15058

t.PEcntnewประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (16 ตุลาคม 2560)

newประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (4 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (2 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านอารักขาข้าว (โรคพืช) (22 กันยายน 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (GAP) (16 กุมภาพันธ์ 2560)

t.ATcnt

RF DAY DaylyNEWS

Dayly NEWS 2   Dayly NEWS 3

ข้าวพันธุ์ใหม่ (ขาวเจ๊กชัยนาท) (ช่อง 7)

Read more

ข้าวขาวเจ๊กสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ตันละ 1 หมื่น (ช่อง 8)

Read more

ตักบาตรอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560  

Read more

กีฬาภายในศูนย์ฯ ปี 2558

Read more

ทำบุญปีใหม่ ปี 2559

Read more

วันสงกรานต์ ปี 2559

Read more

ขาวเจ๊กชัยนาท

KJ CNT

ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี

HBTKJ CNT

nu ch.HBT       nu ch.KJ

ที่มา: ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ด จากห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 rongrean52