WC CntRRCbanner60 64

SildeCntRRC

HNY2018CNTRRC

 ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง และแลกของขวัญ

วันขึ้นปีใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ปี 2561

(29 ธันวาคม 2560)

http://www.ricethailand.go.th/web/images/image/S__12132451.jpg

Doctor8

15058

t.PEcnt

newประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ุ6 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (31 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (16 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (4 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคข้าว) (2 ตุลาคม 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านอารักขาข้าว (โรคพืช) (22 กันยายน 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (GAP) (16 กุมภาพันธ์ 2560)

t.ATcnt

ข้าวพันธุ์ใหม่ (ขาวเจ๊กชัยนาท) (ช่อง 7)

Read more

ข้าวขาวเจ๊กสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ตันละ 1 หมื่น (ช่อง 8)

Read more

ตักบาตรอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560  

Read more

กีฬาภายในศูนย์ฯ ปี 2558

Read more

ทำบุญปีใหม่ ปี 2559

Read more

วันสงกรานต์ ปี 2559

Read more

ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์

กับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

HBTKJ CNT

nu ch.HBT       nu ch.KJ

ที่มา: ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ด จากห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 rongrean52