WC CntRRC70122472 2890497564312306 5440115803154284544 o

OIC

SildeCntRRC

t.CUcnt

Warningศูนย์วิจัยข้าชัยนาท แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ (Rice blast  disease) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง (21 ตุลาคม 2563)... อ่านต่อ  

facebookศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบขีดโปร่งแสง (Bacterial leaf streak disease) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง (15 พฤษภาคม 2563)... อ่านต่อ  facebook

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า (rice black bug หรือ Malayan black bug) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (5 พฤษภาคม 2563)... อ่านต่อ  facebook

IMG 3694

t.PNcnt

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ"(19 สิงหาคม 2563)

รายงานผลการจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีการผลิต  2559-2562 ออกจากบัญชี(19 มิถุนายน 2563)

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด ปี 2561 (รถเกี่ยวนวดข้าว) ออกจากบัญชี  (8 มิถุนายน 2563)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "จำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ"(2 มิถุนายน 2563)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว) (21 พฤษภาคม 2563)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว) (19 กันยายน 2562)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว)  (26 สิงหาคม 2562)

t.ATcnt

 “โคโรน่า 2019 หรือ โควิด (COVID - 19)”

COVID 19 CNT RRC Picture7

      ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด- 19 (COVID-19) โดยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อราชการ... Read More

Infographic COVID 19 Page 1 Large

Infographic COVID 19 Page 2 Large

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

“คนดีศรีข้าว” ประจำปี พ.ศ. 2562

16March2020 rice prize Ver.2

          วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้แก่ นางสาวชวนชม ดีรัศมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และนายโสพิต บุญธรรม ได้รับรางวัลชมเชย ... Read More

การจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มข้าวปลอดภัยรวมใจชัยนาท วันที่ 25 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวบางขุดร้อยใจ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านดอนอุโลก วันที่ 10 มิถุนายน 2563

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านหนองระกำ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

Read more

จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่วังตะเคียน วันที่ 8 มิถุนายน 2563

Read more

จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าระบาด วันที่ 5 มิถุนายน 2563

Read more

จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่คลองธรรมามูล วันที่ 4 มิถุนายน 2563

Read more

จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563

Read more

จัดส่งเอกสารการรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)ของจังหวัดชัยนาท ปี 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

Read more

ติดตามกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความต้องการขอใช้เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว และข้าวสาร Q วันที่ 27 เมษายน 2563

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563

Read more

งานวันดินโลก ปี 2561 วันที่ 5 ธันวาคม 2561

Read more

  การประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว 3-4 ธันวาคม 2561

Read more

สยามคูโบต้าร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ทำนาระบบ KAS 3 ธันวาคม 2561

Read more

ข้าวพันธุ์ใหม่ (ขาวเจ๊กชัยนาท) (ช่อง 7)

Read more

ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง และแลกของขวัญ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

Read more

ข้าวขาวเจ๊กสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ตันละ 1 หมื่น (ช่อง 8)

Read more

ตักบาตรอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560  

Read more

ทำบุญปีใหม่ ปี 2559

Read more

กีฬาภายในศูนย์ฯ ปี 2558

Read more

วันสงกรานต์ ปี 2559

Read more

ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์

กับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

HBTRegis Rice

KJ CNTRegis Rice

newTel.CNTrrc

Rice D Small

Slide1

RD79

banner60 64

 

http://www.ricethailand.go.th/web/images/image/S__12132451.jpg

15058

RR5

Doctor8